SmallClaims_MainPic תביעות קטנות

תביעה שכנגד בתביעות קטנות

במסגרת חילופי כתבי הטענות בבית המשפט תביעות קטנות, רשאי הנתבע, להגיש כתב תביעה שכנגד, אם לשיטתו, קיימת לו עילת תביעה נגד התובע. 

תביעה שכנגד בתביעות קטנות

במאמר סקירה אודות הליך זה, לרבות הפרוצדורה המשפטית לניהול ההליכים, כתב הגנה שכנגד, תשלום אגרה ועוד.

תוכן עניינים

תביעה שכנגד בתביעות קטנות

כאשר מקבל נתבע כתב תביעה תביעות קטנות, בצירוף הזמנה לדין וטופס כתב הגנה, רשאי הוא להגיש, בנוסף לכתב ההגנה, גם כתב תביעה שכנגד נגד התובע, אשר לשיטתו, נושא באחריות כלפיו המקימה עילת תביעה.

כתב תביעה זה מוכתר בשם “כתב תביעה שכנגד”.

יש להדגיש בעניין זה, כי כתב תביעה שכנגד אינו בא במקום כתב ההגנה, אלא בנוסף לו, ויש הבדל מהותי בין שני כתבי הטענות: בעוד כתב ההגנה עונה על טענותיו של התובע על פי הנטען בכתב התביעה.

בכתב תביעה שכנגד מציין התובע שכנגד טענות שונות המטילות אחריות על התובע המקורי.

יש לציין, כי טענות כתב התביעה שכנגד אינן מוגבלות לעניין התביעה המקורית, וניתן לתבוע שכנגד בנושאים שונים, ובלבד שמגלים הם עילות תביעה כלפי הנתבע שכנגד.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תביעה שכנגד המוגשת לבית המשפט תביעות קטנות, צריכה אף היא לעמוד במגבלות הקבועות להגשת תביעות קטנות. חריג לכך הוא זכאותו של תאגיד להגיש תביעה שכנגד בבית המשפט תביעות קטנות (בר”ע (ת”א) 1019/96 “אגד” נ’ רות שוחט (פורסם בנבו. ניתן ביום 04.08.97).

יחד עם זאת, סכום התביעה שכנגד מוגבל לסך של 30,000 ₪. במידה וסכום התביעה שכנגד עולה על 30,000 ₪, רשאי התובע שכנגד להגיש תביעה נפרדת לעודף תביעתו.

יש לציין, כי אין צורך בבקשת רשות מבית המשפט תביעות קטנות בכדי להגיש כתב תביעה שכנגד. וניתן להגישו יחד עם כתב ההגנה, לאותו בית משפט אליו הוגשה התביעה העיקרית (הן מבחינת הסמכות המקומית והן מבחינת הסמכות העניינית, ובלבד שהתביעה שכנגד עומדת בתנאים הקבועים להגשת תביעות קטנות).

את כתב התביעה שכנגד יש להגיש בשלושה עותקים, על נספחיהם, וכן בצירוף העתק עבור כל נתבע שכנגד נוסף.

לכול שאלה בנושא של תביעות קטנות, אתם מוזמנים להיעזר בפורום תביעות קטנות באתר הפורומים המשפטיים.

כתב הגנה שכנגד בתביעות קטנות

כאשר מוגשת תביעה שכנגד, לנתבע שכנגד, הלוא הוא התובע בתביעה המקורית, מוקצב פרק זמן בן 7 ימים, להגשת כתב הגנה שכנגד. תובע שכנגד רשאי להגיש כתב תשובה שכנגד, לכתב ההגנה שכנגד.

עם זאת, אין הוא רשאי להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש, ואין לכלול בו טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות, כפי שהובאו בכתבי הטענות הקודמים.

לאחר כתב תשובה שכנגד, לא ניתן להגיש עוד כתבי טענות נוספים, אלא ברשות בית המשפט.

נתבע שכנגד שלא הגיש כתב הגנה שכנגד, דינו כדין נתבע שלא הגיש כתב הגנה. תקנה 97(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, קובעת, כי נתבע שלא הגיש כתב הגנה, בתוך פרק הזמן שהוקצב לכך, ייתן בית המשפט פסק דין שלא בפניו, בהסתמך על כתב התביעה בלבד.

עם זאת, באם התביעה אינה על סכום כסף קצוב, רשאי בית המשפט, תוך נימוק טעמיו, לדרוש מן התובע להוכיח את תביעתו כולה או מקצתה, בטרם ייתן את פסק הדין.

תביעה שכנגד בתביעות קטנות

תשלום אגרה עבור תביעה שכנגד בתביעות קטנות

בעת הגשת כתב תביעה שכנגד נדרש הנתבע-התובע שכנגד, לשלם אגרה. תשלום אגרה יהיה כתשלום אגרה על תביעה רגילה, הווה אומר, 1% משווי התביעה שכנגד.

תביעה שכנגד כתביעה עצמאית

חשוב לדעת, כי תביעה שכנגד הנה תביעה עצמאית העומדת בפני עצמה. לכן, אף אם התביעה העיקרית נידחת או נמחקת, מכל סיבה שהיא, התביעה שכנגד ממשיכה להתברר. תקנה 57 לתקנות סדר הדין האזרחי, קובעת הוראה זו, כדלקמן:

“57. העלה נתבע תביעה שכנגד, מותר לדון בה אף אם עוכבה תובענת התובע, הופסקה, נמחקה או נדחתה.”

הדיון בתביעה שכנגד

ככלל, תביעה שכנגד תתברר יחד עם התביעה העיקרית, במסגרת אותו ההליך. אולם, לבקשת אחד מבעלי הדין, או ביוזמת בית המשפט, ניתן להורות על הפרדת הדיון, אם אין זה ראוי לפסוק בתביעה המקורית יחד עם התביעה שכנגד.

נסיבות כאלה יתכנו, בין השאר, כאשר איחוד התביעות יגרום לסרבול ההליכים ולעיכוב בירור התביעה העיקרית יתר על המידה (רע”א 210/00 טל שלומוביץ ו-197 אח’ נגד שיכון עובדים בע”מ פ”ד נד(2) 69).

תביעה שכנגד בתביעות קטנות - שאלות נפוצות

מהו כתב תביעה שכנגד?

כתב תביעה שכנגד הוא כתב תביעה, אותו רשאי להגיש כל אדם שנתבע בתביעה קטנה. אותו נתבע מקבל כתב תביעה וכן הזמנה לדין וטופס כתב הגנה, אך אם, לדעתו, התובע נושא באחריות המצדיקה עילת תביעה, רשאי הנתבע להגיש גם כתב תביעה שכנגד, נגד התובע.

כיצד מתנהל דיון בתביעה שכנגד בבית המשפט לתביעות קטנות?

דיון בתביעה שכנגד מתנהל באותו הליך שבו מתנהל הדיון בתביעה העיקרית, אך אם בית המשפט רואה לנכון, או אם אחד מבעלי הדין מבקש – ניתן להפריד את הדיון. מקרים בהם צפוי בית המשפט להורות על הפרדת הדיון הם, למשל, מקרים בהם אי-הפרדה צפוי לגרום לסרבול ההליך ולהארכתו, ולבירור התביעה העיקרית מעבר לצורך.

האם תביעה שכנגד היא בהכרח השלב האחרון בדיון בתביעה המקורית בתביעות קטנות?

לחלוטין לא. התובע המקורי, שבתביעה שכנגד הופך לנתבע, יכול, עד שבעה ימים מהגשת התביעה שכנגד, להגיש כתב הגנה שכנגד, וגם התובע שכנגד, יכול, לאחר מכן, להגיש כתב תשובה שכנגד לאותו כתב הגנה שכנגד. ואולם, יש להבהיר, שהתובע שכנגד צריך לבסס את כתב תשובתו על הטענות שטען בשלבים הקודמים של ההליך, ולא להשתמש בנימוקים חדשים. כתב התשובה שכנגד הוא כתב הטענות האחרון שניתן להגיש, אלא אם בית המשפט מאפשר להגיש כתבי טענות נוספים.

מהו גורל התביעה שכנגד אם התביעה המקורית נדחית או נמחקת?

אף על פי שלולא התביעה המקורית, לא הייתה מוגשת תביעה שכנגד – תביעה שכנגד נחשבת לתביעה שעומדת בפני עצמה, ולכן גם אם התביעה המקורית נדחית או נמחקת – הדיון בתביעה שכנגד נמשך.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף