SmallClaims_MainPic תביעות קטנות

תביעות קטנות טפסים

בעלי הדין במסגרת ההליכים בבית המשפט לתביעות קטנות מנהלים את התביעה בעצמם, ללא סיוע עורך דין, ועורכים את כתבי הטענות בתביעה. 

תביעות קטנות טפסים

במאמר ‘תביעות קטנות טפסים’ פירוט והדרכה אודות הכנה ועריכה של כתב תביעה, כתב הגנה, המועדים להגשתם, צירוף נספחים, וכו’.

תוכן עניינים

תביעות קטנות – כללי

תביעות קטנות הינו הליך ייחודי, אשר נועד להוות אלטרנטיבה מהירה ופשוטה עבור אזרח, אשר נקלע לסכסוך אזרחי (שסכומו עד ל-31,900 ₪, המהווה את תקרת המקסימום בתביעות קטנות) עם אדם או גוף אחר.

במסגרת ההליך, התובע והנתבע מייצגים את עצמם, ואין הם רשאים להיזקק לשירותיו של עורך דין לייצוג, אלא במקרים יוצאי דופן, אשר בהתקיימם, ייתן בית המשפט היתר ייצוג.

אולם, ככלל בהיעדר נסיבות מיוחדות, ייצגו הצדדים את עצמם, וינהלו את התיק, לרבות הכנת כתבי הטענות בו. לשם כך, ישנם טפסים מוכנים במזכירות בית המשפט, אשר הן התובע והן הנתבע יכולים להסתייע בהם.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כתב תביעה – תביעות קטנות טפסים

ההליך עצמו בו מנוהלות תביעות קטנות הותאם לאזרח הפשוט מבחינת הפשטות והבהירות שלו, וחף מכל בירוקרטיה וסדרי דין סבוכים. כך, יכול התובע לגשת למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות ולבקש טפסים להגשת כתב תביעה.

בטופס זה, עליו למלא את פרטיו, וכן את פרטי הנתבע, לרבות כתובתו העדכנית והמדויקת וכן טלפון בו ניתן להשיגו. בחלקו השלישי של הטופס על התובע לפרט את השתלשלות העניינים שהביאה אותו להגיש כתב תביעה זה. עם זאת, רצוי ומומלץ שפירוט זה יכיל אך את הפרטים החשובים המרכיבים את העוולה, וכן יש להקפיד על בהירות וענייניות.

לייעוץ מקוון בנושא תביעות קטנות, פנה ללא התחייבות לפורום תביעות קטנות באתר הפורומים המשפטיים.

בחלקו האחרון של כתב תביעה על התובע להצהיר כי לא הגיש בבית המשפט לתביעות קטנות יותר מ-5 תביעות קטנות בשנה קלנדרית אחת. במידה וכן, על התובע להעביר את תביעתו לבירור בבית משפט השלום, לשלם אגרה גבוהה יותר, ולשכור שירותיו של עורך דין.

כמו כן, יש לצרף לטופס כתב תביעה את כל המסמכים החשובים עליהם התובע מבקש להסתמך בתביעתו. כך אם ישנן, חשבוניות,חוזים, חוות דעת, או כל מסמך חשוב אחר, יש לצרפו לכתב התביעה כנספח, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

יש להגיש את טופס כתב התביעה, על נספחיו, למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות, בשלושה העתקים, ובמידה וישנו יותר מנתבע אחד, יש לצרף עותק מכתב התביעה (כולל הנספחים) לכל נתבע נוסף.

כתב הגנה – תביעות קטנות טפסים

מזכירות בית המשפט לתביעות קטנות דואגת למשלוח כתב התביעה לנתבע/ים, בצירוף הזמנה לדיון, וכן בצירוף טופס כתב הגנה, שעל הנתבע למלא ולמסור לבית המשפט, בתוך 15 יום, מיום קבלת כתב התביעה.

על הנתבע שקיבל טופס כתב הגנה למלא, בחלקו הראשון של הטופס, את פרטיו המלאים.

בחלקו השני של כתב הגנה, על הנתבע להגיב לגבי פרטים העוסקים בשאלת הסמכות המקומית, שעל פיה נקבע מיקומו הגיאוגרפי של בית המשפט הדן בתביעה:

א. המקום והתאריך שבהם נוצרה התחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין אם בהסכם, בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת.
ב. המקום שנועד, או שהיה מכוון לקיום ההתחייבות.
ג. מקום המסירה של הנכס.
ד. מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים.

בתום התגובה בנוגע לשאלת הסמכות המקומית, על הנתבע להגיב ולציין, בסעיף ה לכתב ההגנה, מהי תגובתו באשר לסכום הכסף הנתבע.

בסעיף ו’ לכתב ההגנה, על הנתבע לפרט מהם נימוקי ההגנה, במענה לכתב התביעה. מומלץ, כי נימוקים אלו יובאו בתמציתיות ובענייניות, בלי להיסחף לנימוקים שלא מן העניין.

במידה וישנם מסמכים חשובים, התומכים בנימוקי ההגנה, על הנתבע לצרפם לכתב ההגנה כנספחים.

בסיום כתב ההגנה, על הנתבע לחתום, ולמסורו פיזית למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות, או לחלופין לשלוח את כתב ההגנה בדואר רשום (משלוח בפקס לא קביל), בשלושה עותקים, ובמידה וישנו יותר מתובע אחד, לצרף עותק נוסף עבור כל תובע.

על הנתבע להקפיד לעמוד בזמן הקבוע, הלא הוא 15 יום מקבלת כתב התביעה, שאלמלא כן יקבל התובע פסק דין לטובתו, בהסתמך על כתב התביעה בלבד.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף