SmallClaims_MainPic תביעות קטנות

תביעות קטנות ובוררות

במאמר ‘תביעות קטנות ובוררות’ נסקור באילו אופנים ניתן לסיים את ההליכים בבית המשפט לתביעות קטנות, זאת באמצעות הפניית בעלי הדין להליך בוררות או הבאתם לידי פשרה. 

תביעות קטנות ובוררות

במאמר נבחן את היתרונות והחסרונות של כל הליך, בשים לב לזכות הערעור.

תוכן עניינים

תביעות קטנות

הליכים משפטיים המתנהלים במסגרת תביעות קטנות בבית המשפט, מתאפיינים במהירותם, ובהיעדר פרוצדורות משפטיות.

ההליכים בדיוני תביעות קטנות, אינן כפופים לסדרי דין רגילים וכן לדיני הראיות המקובלים בעולם המשפט. כמו כן, השופט היושב בדין, לוקח חלק אינטגראלי ופעיל בדיונים, שלא כמו בערכאות משפטיות הרגילות, בהן עורכי הדין מנהלים את הדיונים, והשופט מכריע בסיומם.

הן התובע והן הנתבע מייצגים את עצמם בדיון, אין היתר ייצוג על ידי עורכי דין, אלא במקרים חריגים, לכן, על הצדדים להתכונן היטב לדיון ולהציג את טיעוניהם באופן בהיר, ממוקד וענייני, וכן להיערך להיחקר ולחקור את הצד שכנגד.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לבית-המשפט לתביעות קטנות מוקנות כל הסמכויות הנתונות לבית משפט השלום, לרבות סדרי הדין ואופן הצגת הראיות, עם זאת השופט הדן רשאי שלא להיזקק לסדרי הדין הנהוגים, אם נראה לו הדבר צודק ונכון יותר בנסיבות העניין. סמכות רחבה זו, נועדה להקל על ההליכים המשפטיים ולקצר את ההתדיינויות, ובכך להביא לסיום המחלוקת באופן יעיל ומהיר.

כך, סדרי הדין בבית המשפט לתביעות קטנות מתנהלים על פי ראות עיניו של השופט הדן, לרבות שמיעת העדים והצגת הראיות, שככלל, נערכים בדיון הראשון, אשר בסופו נותן בית המשפט פסק דין בתביעה (או לכל המאוחר, עד 7 ימים ממועד הדיון)

בוררות במסגרת הליך תביעות קטנות

במהלך הדיון, יכול השופט היושב בדין להציע לצדדים להיענות לאחת משתי הצעות, לסיום ההליכים:

דרך אחת, קבועה בסעיף 79ב לחוק בתי המשפט, הקובעת כי יכול שופט לדון בתביעה כבורר, או להעביר את התביעה לבורר שידון בה, מבלי לקבל שכר, עבור שירות זה.

עם זאת, יש לדעת, כי לא ניתן לכפות על הצדדים להסכים להצעה זו, וההחלטה נתונה, רובה ככולה, בידי הצדדים ורק במקרה ושני הצדדים מסכימים לכך, תועבר התביעה לפסים של בוררות.

כך בנסיבות בהן מתבררות בבית המשפט תביעות קטנות, שהוסכם על ידי שני הצדדים כי יתנהלו כבוררות, יתנהל ההליך על פי חוק הבוררות וסדרי הדין הקבועים בו (להוציא את הוראות החוק העוסקות באישורו ו/או ביטולו של פסק הדין וכן הוראות החוק העוסקות בשכר הבורר

חשוב לדעת, טרם הסכמה להליך של בוררות, כי פסק דין שניתן על ידי בית המשפט בשבתו כבורר, נחשב ל”פסק בורר” וככזה הינו סופי ולא ניתן לערעור, ויש לקבלו כעובדה מוגמרת, שלא כמו פסק דין תביעות קטנות רגיל, שניתן לערעור בבית המשפט המחוזי ברשות.

פשרה בהליך של תביעות קטנות

דרך שנייה, לסיום ההליך, קבועה בסעיף 79א לחוק בתי המשפט, והיא פסק דין על דרך הפשרה. דרך זו מתאימה לאותם מקרים בהם עמדותיהם של הצדדים אינן רחוקות זו מזו, וקיימת אפשרות להסדיר ביניהם את המחלוקת וליישב את הסכסוך על דרך של פשרה.

פסק דין על דרך פשרה ייתכן, כאשר הצדדים מגיעים בכוחות עצמם להסדר, ומבקשים מבית המשפט שייתן להסדר זה תוקף של פסק דין, וכן כאשר בית המשפט מקבל את הסכמתם של הצדדים לפשרה שהציע.

בדרך זו, יכול בית המשפט לפסוק שלא על פי עדים וראיות, אלא על פי הסכמת הצדדים כפרמטר יחידי. בפסק דין על דרך הפשרה, הסכמתם של הצדדים אינה מחייבת את בית המשפט לפסוק “באמצע” ויכול הוא לקבל את התביעה במלואה, או לדחותה כליל, הכל לפי הצודק והנכון בנסיבות העניין.

בשונה, מ”פסק בורר” ניתן לבקש רשות ערעור על פסק דין על דרך פשרה, שהתקבל בהסכמה, זאת בתוך 15 יום ממועד מתן פסק הדין.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף