SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיהסנקציות בגין אי התייצבות לדיון בבית משפט

מהן הסנקציות המוטלות על בעל דין שלא טרח להתייצב לדיון בבית משפט תביעות קטנות?

הסנקציות בגין אי התייצבות לדיון בבית משפט

במאמר זה פירוט אודות הסנקציות המוטלות על בעל דין עקב אי התייצבות לדיון, והדרכים המשפטיות הראויות לתקיפת החלטת בית המשפט.

תוכן עניינים

תביעות קטנות – אי התייצבות לדיון בבית משפט

כאשר התובע מגיש את כתב תביעתו למזכירות בית משפט תביעות קטנות, מקבל הוא בו במקום, הזמנה לדיון ובה מועד הדיון. לנתבע נשלחת הזמנה לדיון, על ידי מזכירות בית המשפט תביעות קטנות , בצירוף כתב התביעה.

כאשר נמסרה לבעלי הדין הזמנה לדיון, ומי מהם לא התייצב לדיון בבית משפט, כפי שהתבקש, חשוף הוא לסנקציות שיפוטיות. תקנה 11 לתקנות שיפוט תביעות קטנות (סדרי דין), תשל”ז – 1976, קובעת בעניין זה, כך:

“11. נמסרה על הדיון הודעה כראוי ואיש מבעלי הדין לא התייצב – תימחק התביעה; התייצב התובע והנתבע לא התייצב – יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית המשפט על אמיתות האמור בכתב תביעתו; התייצב הנתבע והתובע לא התייצב – תידחה התביעה.”

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תקנה 11 הנ”ל קובעת, כי כאשר התובע לא התייצב לדיון או כאשר שני הצדדים לא התייצבו, תימחק התביעה. מחיקת התביעה הנה סנקציה שמפעיל בית המשפט, ועל התובע, אם רצונו בכך, להגיש את תביעתו מחדש (בשונה מדחיית תביעה שאינה מאפשרת להגיש תביעה נוספת באותו העניין).

ביטול החלטה שניתנה שלא בפני בעל דין

בנסיבות בהן הנתבע לא התייצב לדיון, יכול ויקבל התובע פסק דין בהסתמך על כתב תביעתו בלבד, בלי להיזקק לטענות ההגנה.

במקרה כזה, רשאי הנתבע להגיש בקשה לביטול החלטה שניתנה שלא בנוכחותו. בקשה זו, מטבען של בקשות, אינה מחייבת, ובית המשפט רשאי להותיר את פסק הדין על כנו, אם נכון וצודק לעשות כן בנסיבות העניין. תקנה 12 לתקנות שיפוט תביעות קטנות, מורה כלל זה, בקובעה, כך:

“12. ניתנה החלטה שלא בפני בעל דין והגיש בעל דין בקשה לביטולה תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט, על פי צד אחד, לבטלה בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות המשפט או עניינים אחרים;

החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם.”

מגמת הפסיקה

כאשר ניתן פסק דין בהיעדר הנתבע, ובהסתמך על כתב התביעה כפרמטר יחידי, ומוגשת בקשה מטעם הנתבע לבטל החלטה זו, מגמת בתי המשפט היא להיענות לבקשה ולקבוע מועד חדש לדיון, בשל הרצון לתת לנתבע את יומו בבית המשפט.

עם זאת, על הנתבע להציג הסבר מניח את הדעת להיעדרותו וכן להראות כי סיכויי ההגנה שלו אינם קלושים.

אי התייצבות לדיון בבית משפט

בנסיבות בהן נידחת בקשתו של הנתבע לביטול ההחלטה, מטעמים שונים, פתוחה בפניו הדרך לפנות לבית המשפט המחוזי, תוך 15 ימים מיום דחיית הבקשה, בבקשת רשות ערעור.

בבקשה זו על הנתבע לפרוס את טיעוני הגנתו, וכן לספק הסבר מתקבל על הדעת למחדליו. בית המשפט המחוזי יבחן את סיכויי הגנתו,

בשים לב לגרסתו בדבר היעדרותו מהדיון. בעניין זה, יש לציין, כי על ערכאת הערעור ליתן משקל רב יותר לשאלת סיכויי ההגנה של הנתבע, לעומת שאלת אי התייצבות לדיון והגורם לה, וכן לפרט את החלטתה ולנמקה.

במידה ובית המשפט המחוזי מחליט אף הוא לדחות את בקשת הנתבע ולהותיר את פסק דינו של בית המשפט תביעות קטנות על כנו, ניתן לפנות לבית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור. אך, ככול הנראה, לא תתקבל הבקשה,

שכן סביר להניח, שלאחר ששתי ערכאות דחו את טיעוני הגנתו של הנתבע ולא מצאו הסבר סביר להיעדרויותיו, בית המשפט העליון לא ימצא את העניין מצדיק דיון בערכאה שלישית (רע”א 4891/08 נאהד מחאג’נה נ’ פארס אבו רקייה (פורסם בנבו. ניתן ביום 30.11.08).

אי התייצבות לדיון בבית משפט - שאלות נפוצות

האם ניתן לבקש פטור מהתייצבות לדיון בבית משפט?

לפי תקנה 49(א)(9) לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות, התשובה לכך חיובית. עיכוב בקשה זו עד לקדם המשפט הראשון פוגע באופן ממשי ביעילותו של הדיון, ואף יכול לגרום נזק הן לתובע והן לנתבע.

האם ניתן לחייב עד להתייצב לדיון בבית משפט?

עד שאינו מתייצב לדיון בבית משפט יכול להיראות כמי שביזה את בית המשפט. כמו כן, סעיף 73 לחוק בתי המשפט קובע שעד שלא התייצב לדיון בבית משפט אף על פי שהוזמן, הרשם/בית המשפט רשאים להורות להביאו לבית המשפט.

האם אי התייצבות בבית משפט היא עבירה פלילית?

התשובה לכך חיובית כשמדובר בעד. אי התייצבות למתן עדות בבית משפט/סירוב למתן עדות בבית משפט מהווה עבירה פלילית שדינה הוא עד שנתיים מאסר בפועל. כאשר לא מדובר בעד, ואף בעל דין לא התייצב לדיון בבית המשפט, בית המשפט רשאי למחוק את התובענה/לדחות את הדיון. אם רק התובע התייצב, והנתבע לא (למרות שנמסרה לו הודעה בנושא), התובע יכול להוכיח את תביעתו ואם הוא מצליח בכך הוא זכאי לסעד שהוא מבקש. אם רק הנתבע התייצב, והתובע לא (למרות שנמסרה לו הודעה בנושא), בית המשפט רשאי למחוק/לדחות את התובענה אם הנתבע ביקש זאת. אם הנתבע הגיש תביעה שכנגד, והוא מוכיחה, הוא זכאי לסעד שהוא מבקש.

האם ניתן למנות מיופה כוח שיתייצב במקומך בבית המשפט?

כשמדובר בבית משפט לתביעות קטנות, הדבר כרוך באישור מטעם בית המשפט. בית המשפט לא יאשר מינוי מיופה כוח שנעשה לשם תמורה כלשהי, כספית ושאינה כספית.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף