SmallClaims_MainPic תביעות קטנות

תביעות קטנות – ההליכים – חלק ב’

כפי שלמדנו בחלק א’ של המאמר, בית המשפט לתביעות קטנות נועד לפתור סכסוכים כספיים פשוטים בסכומים נמוכים יחסית באופן מהיר ויעיל. 

תביעות קטנות – ההליכים - חלק ב'

בשל יעילותן של תביעות קטנות, כדאי לנו להכיר את הכלי השימושי הזה ואת ההליכים הכרוכים בו. בחלק א’ הסברנו את ראשיתם כל ההליכים ועתה נמשיך להשלמת התמונה.

תוכן עניינים

הגשת כתב הגנה ותביעה שכנגד

במידה והגשנו תביעה, על הנתבע להגיש כתב הגנה. במידה והוגשה נגדנו תביעה, עלינו להכין כתב הגנה ולהגישו לבית המשפט. באפשרות הנתבע להגיש גם כתב תביעה שכנגד. להלן פירוט:

1. כתב הגנה – בדומה לכתב התביעה, גם כתב ההגנה מוגש על גבי טופס אך כאן הטופס נשלח אל הנתבע. ניתן להגיש כתב הגנה במזכירות בית המשפט או באמצעות דואר רשום תוך 15 יום
מהיום בו קיבלנו את כתב התביעה. הנתבע אינו מחויב באגרה בהגשת כתב הגנה. יש להגיש את כתב ההגנה כולל הנספחים בשלושה עותקים לפחות אם המדובר בתובע אחד או בנתבעת אחד.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

אם ישנו יותר מתובע אחד או יותר מנתבע אחד, לכל אחד מהן צריך שיהיה עותק ולכן נגיש עוד עותקים לבית המשפט.

2.תביעה שכנגד כל נתבע אשר הוגשה נגדו תביעה, רשאי להגיש תביעה שכנגד כנגד התובע.תביעה שכנגד תוגש על גבי טופס תביעה רגיל אך יש להוסיף בכותרת “תביעה שכנגד”. בדיוק
כמו בתביעה רגילה, יש להגיש את התביעה שכנגד בשלושה עותקים כולל הנספחים ובהגשת התביעה נשלם אגרה. התובע המקורי שקיבל זה עתה כתב תביעה שכנגד, צריך להגיש כתב

הגנה תוך 7 ימים מהיום שהומצאה לו התביעה שכנגד. זאת בשונה ממצבו של התובע שכנגד שהגיש את הגנתו תוך 15 יום.

הודעת צד ג’

ישנם מצבים בהם אדם או חברה נתבעים במסגרת של תביעות קטנות אך למעשה האחריות היא של צד שלישי. במקרה כזה ביכולתו של נתבע להגיש הודעה לצד ג’ שהיא למעשה כמו כתב תביעה נגדו. הודעת צ ג’ תוגש בארבעה עותקים יחד עם כתב התביעה. כמובן שאם ישנו יותר מצד’ ג’ אחד, נגיש מספר עותקים בהתאם. אם קיבלתי הודעת צד ג’ עלי להגיש כתב הגנה תוך 30 יום.

אי התייצבות לדיון

בית המשפט קבע מועד לדיון ועלינו להתייצב אליו בזמן. במידה ולא התייצבנו יש לכך השלכות כפי שנסביר מיד ולכן אם אחד הצדדים לא יכול להגיד לדיון במועד שנקבע יש להגיש בקשה לדחיית הדיון.

כאשר שני הצדדים לא התייצבו לדיון התביעה נמחקת והתובע יכול להגיש את תביעתו שוב. אם התובע התייצב והנתבע לא התייצב, יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה בתנאי שהתובע הצהיר כי מה שנאמר בכתב התביעה הוא אמת.

במידה והנתבע התייצב לדיון אך התובע לא התייצב, התביעה נדחית והתובע לא יוכל להגיש את תביעתו שוב. צד שלא התייצב לדיון מסיה לגיטימית ומוצדקת יכול להגיש בקשה לביטול פסק דין בשלושה עותקים לפחות, אליה יצרף תצהיר המאמת את העובדות שבבקשה.

הדיון עצמו, מתן פסק דין וערעור

הצדדים רשאים להביא עדים מטעמם ביום הדיון כאשר הדיון עצמו מתנהל בסדר ובאופן קובע בית המשפט. קבלת פסק דין הנה מיד לאחר תום הדיון או 7 ימים מאוחר יותר. מימוש פסק הדין נעשה כמו בהליך רגיל, באמצעות ההוצאה לפועל. במידה וברצוננו לערער על פסק הדין, עלינו להגיש בקשת רשות ערעור תוך 15 יום מיום מתן פסק הדין.

ובכן, באה לסיומה סקירת ההליכים של תביעות קטנות. מקווה שהתמונה הושלמה והנכם מוכנים לצאת לדרך, אם כתובעים ואם כנתבעים. בהצלחה!

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף