SmallClaims_MainPic תביעות קטנות

תביעות קטנות – ההליכים – חלק א’

בית המשפט לתביעות קטנות נועד לפתור סכסוכים כספיים פשוטים בסכומים נמוכים יחסית באופן מהיר ויעיל. 

תביעות קטנות – ההליכים - חלק א'

תביעות קטנות הנן תביעות אזרחיות שונות לתשלום סכום של עד 31,900 ₪ וכן תביעות צרכניות אשר שוויין אינו עולה על סכום זה.

היות שהסכום המקסימאלי להגשת תביעה משתנה מעת לעת יש לבדוק מהו הסכום המדויק טרם הגשת תביעה.

תוכן עניינים

יצוין כי היות שמלאכתו של בית המשפט לתביעות קטנות הנה פתירת סכסוכים במהירות הוא אינו דן בתביעות מורכבות מדי הדורשות דיונים רבים. במקרים כאלו קרוב לוודאי שהתביעה תועבר לבית משפט השלום.

בשל יעילותו של בית המשפט לתביעות קטנות, רצוי וכדאי להכיר את ההליכים הכרוכים בהגשת תביעות קטנות. חילקנו את ההליכים לשניים, במאמר זה יוצג חלק א’ של ההליכים ובמאמר ההמשך יוצג חלק ב’ של ההליכים.

זכאות להגשת תביעות קטנות

מאפיין חשוב מאוד של הליך תביעות קטנות הוא שהזכאות להגשת תביעות קטנות שמורה אך ורק לאנשים יחידים ותאגידים למיניהם אינם רשאים להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. אנו יכולים לתבוע כל אדם או תאגיד כלומר, הנתבע חייב להיות אישיות משפטית.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

היכן נגיש את התביעה?

תביעות קטנות מוגשות במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות כאשר כמעט בכל מקום בו יש בית משפט שלום קיים בית משפט לתביעות קטנות. לפני הגשת התביעה

יש לבדוק כי ציינו את הפרטים המלאים של הצדדים כולל כתובות וטלפונים. באשר למקום הגשת התביעה, חשוב לדעת כי לא ניתן להגיש תביעות קטנות בכל מקום שנוח לנו אלא התקנות לעניין תביעות קטנות קובעות באלו מקומות באפשרותנו להגיש את התביעה.

תביעות קטנות תוגשנה לבית המשפט אשר באזור שיפוטו נמצא אחד מאלו:

א. מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע.
ב. מקום יצירת ההתחייבות.
ג. המקום שנועד או שהיה מכוון לקיום ההתחייבות.
ד. מקום מסירת הנכס.
ה. מקום המעשה או המחדל שבשלו מוגשת התביעה.
ו. תביעה שכנגד תוגש היכן שהוגשה התביעה המקורית.

כיצד יש להגיש תביעות קטנות?

1. כתב התביעה צריך להיות מוגש על טופס מתאים שניתן לקבלו במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות או באינטרנט. בעת הגשת כתב התביעה נצטרך לשלם אגרה לבית המשפט. מועד הדיון בתביעתנו נמסר לנו מיד עם הגשת התביעה.

2. יש לציין בכתב התביעה את כל הפרטים שלנו קרי שמנו, מספר תעודת הזהות שלנו, הכתובת המלאה שלנו ומספרי טלפון.

3. כתב התביעה חייב להיות מנוסח בצורה ברורה ותמציתית עד כמה שניתן. יש לצמצם את הכתוב לטענות ועובדות מהותיות למקרה ולא להרחיב את היריעה היכן שאין צורך בכך לכתב התביעה נצרף העתקים של המסמכים התומכים בטענות שלנו.

4. לאחר שהכנו את כתב התביעה כולל נספחים, נצלם את החומר ונגיש לבית המשפט את כתב התביעה בצירוף הנספחים שלנו (המסמכים התומכים בטענות) בשלושה עותקים. זאת במידה וכתב התביעה שלנו הוא כנגד נתבע אחד. עבור כל נתבע נוסף, נצרף עוד עותק למזכירות בית המשפט.

5. לאחר שהגשנו את כתב התביעה במספר ההעתקים הדרוש ושילמנו אגרה, תשלח מזכירות בית המשפט עותק מכתב התביעה לנתבע או לנתבעים בצירוף הזמנה לדין.

במסגרת ההזמנה לדין, על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מהיום בו הומצאה לו ההזמנה וכן על הנתבע להתייצב בבית המשפט לדיון במועד שנקבע.

יובהר בזאת כי 15 הימים המוענקים לנתבע להגשת כתב הגנה אינם נספרים מיום הגשת התביעה על ידינו אלא מן היום בו מקבל הנתבע את ההזמנה לדין.

עד כאן סקרנו את חלק א’ של ההליכים להגשת תביעות קטנות. במאמר ההמשך נשלים את התמונה וכך נכיר היטיב את עולם התביעות הקטנות.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף