SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיתביעות קטנות – ההליך הפרוצדוראלי

אופן ניהול ההליכים בבית משפט תביעות קטנות הנו ייחודי מטבעו, ולו כללים פרוצדוראליים שונים מאלו הנהוגים בערכאות המשפטיות הרגילות. במאמר זה פירוט אודות כללים אלו וביניהם: כללי סמכות מקומית, מאפייניו של כתב תביעה, כתב הגנה, אגרה, אופן ניהול הדיון, ועוד.

תביעות קטנות - ההליך הפרוצדוראלי

בית המשפט לתביעות קטנות נמצא ליד כל בית משפט שלום בארץ.  על תובע שתביעתו עומדת בסייגים להגשת תביעות קטנות (וביניהם, סכום התביעה הנו למטה מ-31,900 ₪ ,

תוכן עניינים

אין המדובר בעניינים שבסמכותו הייחודית של בית משפט או בית דין אחר, התובע אינו חברה או עירייה אלא אדם פרטי) ומעוניין להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות, עליו לפעול על פי הכללים אותם נפרט להלן:

תביעות קטנות – כללי סמכות מקומית

ראשית יש לדעת להיכן להגיש את התביעה ולאיזה בית משפט מוקנת סמכות מקומית לדון בתביעה?

כללי סמכות מקומית בתביעות קטנות מחילים את הכלל הקובע, כי לעניין הסמכות המקומית, הולך התובע אחר הנתבע. באופן ספציפי ניתן להגיש תביעה לבית המשפט אשר באזור שיפוטו נמצא אחד מאלה:

1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
2) מקום יצירת ההתחייבות;
3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;
4) מקום המסירה של הנכס;
5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;
6) בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

יש לציין בעניין זה, כי תניה בהסכם הקובעת מקום שיפוט ייחודי, אינה תקפה בבית המשפט תביעות קטנות ועל התובע יהא לפעול על פי כללי הסמכות המקומית המצוינים לעיל.

כתב תביעה – תביעות קטנות

לאחר שהתבררה השאלה באשר למקומו הגיאוגרפי של בית המשפט, אליו יש להגיש את התביעה, יש לדון בעריכת כתב התביעה עצמו, ובהיבטים הקשורים בו.

במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות ניתן לקבל טופס מובנה של כתב תביעה תביעות קטנות. על התובע לפרט בטופס זה את השתלשלות העניינים שהובילה להגשת התביעה.

חשוב כי הניסוח יהיה ברור, ענייני ותמציתי. לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המהותיים וכן תצלומים אם ישנם, התומכים בעילות התביעה הנטענות (דוגמת, חוזה, קבלות תשלום, תלושי משכורת, חוות דעת מומחה, התראות בכתב וכו’).

יש להקפיד לציין את כל טענות התביעה, שכן לא ניתן יהא מאוחר יותר, לתבוע בעניין זה שנית. כן, חשוב לציין בכתב התביעה את הסעדים הנדרשים ואת סכום הפיצוי המבוקש.

את כתב התביעה, על נספחיו, יש למסור למזכירות בית המשפט תביעות קטנות בשלושה העתקים.

המזכירות דואגת למשלוח כתב התביעה לנתבע, על פי כתובתו כפי שהיא מופיעה בכתב התביעה (מכאן שקיימת חשיבות רבה לרישום הכתובת המדויקת של הנתבע וכן פרטים נוספים: מספר ת”ז ומספר טלפון). במעמד זה, יקבל התובע הזמנה לדיון, תוך ציון המועד המדויק בו ייערך.

כתב הגנה – תביעות קטנות

כאמור, את כתב תביעה תביעות קטנות שולחת מזכירות בית המשפט אל הנתבע. בצירוף הזמנה לדיון וכן בצירוף טופס כתב הגנה.

לנתבע יש פרק זמן בן 15 ימים, להגשת כתב ההגנה מטעמו. כמו כן, יכול הנתבע להגיש הודעת צד ג’ ולנסות לגולל את האחריות לפתחו של צד שלישי, וכן להגיש כתב תביעה שכנגד, במידה ולשיטתו יש לו עילות המצדיקות הגשת תביעה שכזו. את כתב ההגנה, יכול הנתבע להגיש פיזית למזכירות ולחילופין רשאי הוא לשלוחו בדואר רשום.

אגרת בית המשפט

עם הגשת כתב התביעה נדרש התובע לשלם אגרה בסכום של 1% משווי התביעה.

מהלך הדיון

במועד הדיון על הצדדים להתייצב ולפרוס בפני בית המשפט את טיעוניהם, על ראיותיהם. אם ישנם עדים, יש להביאם לדיון לצורך מתן עדות. כ

כלל, בתום הדיון, שאורך לרוב חצי שעה, נותן בית המשפט את פסק הדין, על פי התרשמותו מהצדדים, בשים לב למידת אמינותם בעיניו, ומשקל ראיותיהם. כן רשאי בית המשפט לדחות את החלטתו למועד מאוחר יותר, אך לא יאוחר מ-7 ימים ממועד הדיון.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף