SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיתביעות קטנות – הגבלות וסייגים

תביעות קטנות הינן דרך יעילה ומהירה לפתרון סכסוכים אזרחיים, עבור האזרח הפשוט. יחד עם זאת, קיימים מספר הגבלות וכללים הייחודיים למוסד זה, בהם נעסוק במאמר זה, וביניהם: איסור ייצוג, הגבלת סכום התביעה, זכאות להגשת תביעה, הליך הערעור ועוד.

תביעות קטנות - הגבלות וסייגים

תוכן עניינים

תביעות קטנות – כללי

בית המשפט לתביעות קטנות הוקם במטרה לשמש פיתרון יעיל ומהיר לסכסוכים אזרחיים, בעבור הציבור הרחב, ומאפשר להם, להגיש תביעות קטנות, בסכום נמוך יחסית, בדרך נטולת סבוכים ופרוצדורות מנהליות.

ההליכים בבית המשפט לתביעות קטנות, מתאפיינים ביעילות ובפשטות, ובאופן הייחודי בהן נידונות תביעות קטנות במסגרתן.

כך, לצרך הדוגמא, הצדדים לתביעה, הלוא הם התובע והנתבע, מייצגים את עצמם, בשל כלל איסור ייצוג על ידי עורך דין. כך גם סדרי הדין ואופן הצגת הראיות גמישים ונתונים בידי השופט הדן בתיק, על פי מה שנכון וצודק בנסיבות העניין, ללא הפרעות פרוצדוראליות. עם זאת, בצד היתרונות הרבים של בית המשפט לתביעות קטנות, ישנן מספר הגבלות לבאים בשעריו. אפרט.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

תביעות קטנות – הגבלות וסייגים

איסור ייצוג על ידי עורך דין

כאמור לעיל, הצדדים לדיון, אינם רשאים להיזקק לשירותיו של עורך דין, ועליהם מוטל לייצג את עצמם, וכן להכין את כתבי טענותיהם ולנהל את החקירה הנגדית. רק בנסיבות יוצאות דופן יתיר בית המשפט ייצוג על ידי עורך דין, לבקשת צד המעוניין בכך.

כך, במידה ואחד הצדדים לתביעה, הנו עורך דין במקצועו, עליו להביא זאת לידיעת בית המשפט, ובית המשפט ישקול, האם בנסיבות אלה, ראוי לסייג את כלל איסור ייצוג, ולהתיר ייצוג של עורך דין גם לצד שכנגד.

הגבלת סכום התביעה

תביעות קטנות ניתן להגיש עד לסכום של 31,900 ₪. כן ניתן לתבוע במסגרת בית המשפט תביעות קטנות החלפה או תיקון של מוצר או ביטול עסקה מעיקרא ובלבד ששוויים של אלה אינו עולה על 31,900 ₪ (לא מכבר התקרה להגשת תביעות קטנות היתה בגובה של 17,800 ש”ח). סכום זה עודכן בתחילת חודש ספטמבר לשנת 2008, והוא שב ומתעדכן כל פרק זמן מסוים על פי צו של שר המשפטים.

זכאות להגשת תביעה

חברה, תאגיד או עירייה, אינם רשאים להגיש תביעות קטנות במסגרת בית המשפט לתביעות קטנות, שכן זהו מוסד שנועד לאזרח.

עם זאת, זה האחרון רשאי לתבוע חברות/תאגידים/עיריות בהנחה ונגרמה לו, לשיטתו, עוולה אזרחית, וגופים אלה רשאים לתבוע בתביעה שכנגד.

כמו כן, תביעות הנוגעות לסמכותו הייחודית של בית משפט או בית דין אחר, אינן בסמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות.

כך, מערכת היחסים שבין עובד למעבידו, אינן בסמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות, ועניין זה נמצא בסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה.

לא ניתן להגיש למעלה מחמש תביעות קטנות בתוך מסגרת זמן של שנה קלנדרית אחת. ועל התובע העושה כן, להעביר את תביעתו לבית משפט השלום. המשמעות המעשית מבחינת התובע, מתבטאת בתשלום אגרה גבוהה יותר, הסתייעות בשירותיו של עורך דין לייצוג וכן התנהלות על פי סדרי דין קבועים ומוגדרים.

כללי הסמכות המקומית

ככלל, לעניין כללי הסמכות המקומית, הולך התובע אחר הנתבע. במקרים בהם נערך בין הצדדים הסכם ובו תנית שיפוט ייחודית המקנה לבית משפט באזור גיאוגרפי מסוים את הסמכות לדון בסכסוך עתידי, אין לתניה זו תוקף בבית המשפט לתביעות קטנות ועל התובע יהא לפעול על פי כללי הסמכות המקומית הרגילים.

בוררות וסוגית הערעור

יש לדעת, כי בית המשפט רשאי לדון בתביעה כשופט או כבורר, על פי רצון הצדדים. במידה והסכימו הצדדים, כי תביעתם תתברר במסגרת הליך בוררות חשוב לדעת בטרם הסכמה, כי קיים הבדל מהותי בין הליך המתנהל כמשפט רגיל לבין הליך המתנהל כבוררות, לעניין זכות הערעור:

בעוד על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות ניתן לערער – ברשות – בית המשפט המחוזי (בשונה מיתר הערכאות בהן הערעור הראשון יהא תמיד בזכות), פסק דין של בורר הנו סופי ולא ניתן לערעור, ויש לקבלו ככתבו וכלשונו.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף