SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישישירותי נוטריון בעיר רמת גן

במשרדי הנוטריון ברחבי הארץ, לרבות במשרד נוטריון רמת גן, יכול הציבור לקבל מגוון של שירותים נוטריונים.

שירותי נוטריון בעיר רמת גן

למשל, אימות חתימה על מסמך. כאשר יש צורך להגיש מסמך משפטי החתום על ידינו, נתבקש לעיתים קרובות, לפנות לנוטריון, אשר יאמת את חתימתנו על המסמך.

תוכן עניינים

העבודה הנוטריונית, היא בעלת חשיבות משפטית – ציבורית רבה. משום כך, מתן שירותים נוטריונים, היא סמכות הייחודית לבעלי רישיון נוטריון בלבד. ניתן לקבל שירותי נוטריון שונים, בכל משרד נוטריון בארץ, לרבות נוטריון רמת גן. בין השירותים הללו נמצא: אישור נכונות תרגום, יפוי כוח נוטריוני, אימות חתימה וכיו”ב.

על הנוטריון להקפיד בעבודתו, על כל הכללים וההנחיות, על מנת לשמור על אמון הציבור, הרשויות ובתי המשפט, באישור הנוטריוני.

נוטריון רמת גן, מקפיד לבצע את סמכויותיו, על פי ההנחיות הללו, המופיעות בתקנות הנוטריונים. לעניין שירותי נוטריון, חשוב להדגיש כי ישנו תעריף אחיד לכלל הנוטריונים, כאשר לכל שירות נוטריוני, נקבע תעריף שלו.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

סוגים שונים של שירותי נוטריון

במשרדי הנוטריון ברחבי הארץ, לרבות במשרד נוטריון רמת גן, יכול הציבור לקבל מגוון של שירותים נוטריונים.

למשל, אימות חתימה על מסמך. כאשר יש צורך להגיש מסמך משפטי החתום על ידינו, נתבקש לעיתים קרובות, לפנות לנוטריון, אשר יאמת את חתימתנו על המסמך.

אישור נכונות תרגום, הוא שירות נוסף של נוטריון רמת גן, אותו הוא מספק בשפות בהם הוא שולט. על מנת לתת שירות זה, חייב הנוטריון לשלוט בשתי השפות: שפת המקור ושפת היעד. ייפוי כוח נוטריוני, הוא שירות לו זקוקים פונים רבים. מדובר בייפוי כוח כללי או בייפוי כוח לצורך עסקת מקרקעין, הטעונה רישום.

נוטריון רמת גן – מקצועיות מלאה

תקנות הנוטריונים, כוללות הוראות שונות, המכוונות את הנוטריונים, כיצד לבצע את השירות הנוטריוני. נוטריון רמת גן, שומר על מקצועיות מלאה וממלא אחר הוראות אלו בקפידה. להלן מספר דוגמאות להנחיות שבתקנות:

  1. בירור זהות: סעיף 2 לתקנות הנוטריונים, קובע כי נוטריון רמת גן, חייב לברר את זהותו של אדם, לפני שיאשר עשיית פעולה על ידו בפניו, כמו למשל, אימות חתימה. הוכחת הזהות תיעשה על ידי ידיעה אישית (אם הנוטריון מכיר את הפונה) או על ידי דרכון, תעודת זהות או תעודה ציבורית אחרת אשר באמצעותה ניתן לזהות את הניצב. על הנוטריון לציין באישור, כיצד זיהה את הפונה.
  2. הוכחת זכות החתימה: אימות חתימה בשמו של אחר (יחיד, תאגיד, אפוטרופוס וכיו”ב) דורשת מן הנוטריון, ראיה בכתב המוכיחה כי לפונה אליו, יש זכות לחתום בשמו של אחר.
  3. כשרות משפטי: הנוטריון מחויב לוודא כי הפונה, כשיר משפטית לבצע את הפעולה. נושא זה מעוגן בסעיף 4 לתקנות הנוטריונים, כאשר סעיף 4 (ה) מתייחס למצב שבו המבקש מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו. במצב זה, חייב הנוטריון לקבל תעודת רופא, שהוצאה ביום עשיית הפעולה.

מוסד הנוטריון נחשב כמעין רשות ולכן נקבע כי התעריפים בגין השירותים הנוטריונים, יהיו אחידים לכלל הנוטריונים

שירותי נוטריון – תעריפים

מוסד הנוטריון נחשב כמעין רשות ולכן נקבע כי התעריפים בגין השירותים הנוטריונים, יהיו אחידים לכלל הנוטריונים.

לכל שירות, נקבע תעריף שלו ורשימת התעריפים, זמינה לציבור באתר האינטרנט של משרד המשפטים. חשוב לציין כי התעריפים מתעדכנים מדי פעם ורצוי לבדוק את העלות העדכנית של השירות, לפני פנייה אל נוטריון רמת גן. להלן מספר תעריפים לדוגמא:

  1. אימות חתימה: במידה ומדובר בחותם יחיד, העלות היא 160 ₪. כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך, עלותה 64 ₪.
  2. נכונות אישור של תרגום: התשלום בגין שירות זה, תלוי במספר המילים שבמסמך. למשל, עד מאה מילים ראשונות, התשלום הוא 201 ₪.
  3. אישור צוואה: לחותם ראשון, העלות היא 232 ₪.

במשרדו של נוטריון, תוכלו לקבל שירותי נוטריון שונים. שימו לב כי כל נוטריון, חייב לגבות שכר על שירותיו, על פי התעריף האחיד בלבד. בעבודתו, יקפיד הנוטריון גם על ההנחיות לביצוע עבודתו, כפי שתיארנו במאמר זה.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף