SmallClaims_MainPic תביעות קטנות

פסילת צוואה בשל מעורבות בעל עניין

אם אדם עורך צוואה, עזבונו (הנדל”ן, הכספים והרכוש שלו) מועבר לאחר מותו לאנשים שקבע בצוואתו. ואולם, צוואה יכולה, בנסיבות מסוימות, להיפסל. מאמר זה יעסוק בפסילת צוואה בשל מעורבות בעל עניין.

פסילת צוואה בשל מעורבות בעל עניין

תוכן עניינים

מהי מעורבות בעל עניין?

“בעל עניין” יכול להיות אחד משניים:

  • יורש על פי דין של המצווה
  • אדם שאינו יורש על פי דין של המצווה, אך לפי צוואת המצווה, אותו אדם זכאי לקבל חלק מסוים מהעיזבון (ואולי אף את כל העיזבון).

מעורבות בעל עניין” מוגדרת, למעשה, בסעיף 35 לחוק הירושה. סעיף זה קובע שישנן 3 עילות לביטול, חלקי או מלא, של צוואה:

  • בעל העניין ו/או בן זוגו ערכו את הצוואה
  • בעל העניין ו/או בן זוגו היו עדים לצוואה
  • בעל העניין ו/או בן זוגו השתתפו בצוואה בכל דרך אחרת.

יש לציין שבפועל, בית המשפט נוטה שלא לפסול צוואה תוך נימוק שמתקיימת העילה השלישית, שכן הוא נוטה שלא להחשיב מקרים שאינם עריכת הצוואה על ידי בעל העניין ו/או בן זוגו, או עדות של בעל העניין ו/או בן זוגו לצוואה, להשתתפות של בעל העניין ו/או בן זוגו בצוואה בכל דרך שהיא.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

לדוגמא, כאשר בעל העניין ו/או בן זוגו קישרו בין המצווה לבין עורך דין ירושה שערך את הצוואה, ואף שילמו שכר טרחה עבור האחרון – לא ראה זאת בית המשפט כהשתתפות בדרך אחרת של בעל העניין ו/או בן זוגו בצוואה, ולכן לא פסל את הצוואה. כך גם במקרים שבהם החתימה על הצוואה נעשתה בנוכחותם של בעל העניין ו/או בן זוגו.

האם יש להוכיח השפעה בלתי הוגנת לשם פסילת צוואה בשל מעורבות בעל עניין?

כדי שצוואה תיפסל בשל מעורבות בעל עניין, אין צורך להוכיח שהייתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה כשערך את צוואתו.

הסיבה לכך היא שמעורבות בעל עניין מראש כוללת בתוכה השפעה בלתי הוגנת. קיימת הנחה שהמצווה ערך את צוואתו תוך כדי שהופעלו עליו לחצים או איומים, הוא רומה וכנראה נוצל עקב כך שבזמן זה כבר לא היה צלול בדעתו, ולא הבין את משמעות הצוואה שאותה הוא כביכול עורך. כלומר, הצוואה אינה משקפת את הרצון האמיתי של המצווה, ולכן יש לפסול אותה.

הצוואה נפסלה בשל מעורבות בעל עניין – מי אמור לקבל את החלק מהעיזבון שיועד לבעל העניין ו/או לבן זוגו?

נשאלת השאלה – אם בסופו של דבר הצוואה אכן נפסלת בשל מעורבות בעל עניין (בין אם בעל העניין ו/או בן זוגו ערכו את הצוואה, בין אם היו עדים לה ובין אם השתתפו בצוואה בכל דרך אחרת) – מי מקבל את החלק מהעיזבון שיועד, בצוואה המקורית, לבעל העניין ו/או לבן זוגו?

לשאלה זו אין תשובה בחוק. ואולם, בפסיקה נקבע בעבר שבמקרים של פסילת צוואה בשל מעורבות בעל עניין, יש לראות את החלק מהעיזבון שיועד לבעל העניין ו/או לבן זוגו כחלק שהמצווה לא קבע בצוואתו דבר לגבי קבלתו, ולכן יש לחלק חלק זה באופן שווה בין היורשים על פי דין של המצווה.

על פניו, קביעה זו נראית הגיונית והוגנת, אך היא לכאורה חלה גם במקרים שבהם בעל העניין ו/או בן זוגו הם חלק מיורשיו על פי דין של המצווה, ואפילו אם הם יורשיו היחידים.

עקב חוסר ההיגיון המוחלט שבקביעה זו, הוצע שהחלק שיועד לבעל העניין ו/או לבן זוגו, יתחלק באופן שווה בין היורשים בצוואה, למעט בעל העניין ו/או בן זוגו. ואולם, נכון לכתיבת שורות אלה, הדבר טרם נקבע בחוק.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף