SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיכתב תביעה – תביעות קטנות

הדיונים בבית משפט תביעות קטנות מתנהלים על ידי בעלי הדין עצמם, ללא סיוע עורך דין. 

כתב תביעה - תביעות קטנות

לפיכך, קיימת חשיבות רבה להכרת הכללים הנהוגים בבית משפט זה. במאמר הסברים אודות אופן עריכת כתב תביעה, כתב הגנה, תשלום אגרה, וכן פירוט הסייגים לתחולת ההליכים.

תוכן עניינים

תביעות קטנות – מטרה וסייגים

בית משפט תביעות קטנות נועד להקל על האזרח המבקש לפתור את הסכסוך בו הוא מצוי בדרך מהירה, יעילה וזולה. מסיבה זו, חברה, תאגיד ועירייה אינם זכאים להגיש תביעות קטנות ועליהם לפנות לערכאות משפטיות רגילות.

יחד עם זאת קיימים סייגים שונים אשר בהתקיימם, לא ניתן יהא להשתמש בכלי של תביעות קטנות, ועל התובע יהא למצוא פתרון אחר: סכום התביעה בתביעות קטנות מוגבל ל-31,900 ₪ (סכום זה מתעדכן מעת לעת, על פי צו של שר המשפטים). תביעות אזרחיות בסכום גבוה מזה, יתבררו בבית משפט השלום.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

סייג נוסף מתייחס לכמות הגשת תביעות קטנות במהלך שנה אחת. סעיף 60(ב) לחוק בתי המשפט מורה לתובע לציין בכתב תביעה האם הגיש יותר מ- 5 תביעות קטנות בבית המשפט באותה שנה קלנדארית.

באם התשובה לכך חיובית, לא יהא רשאי התובע להוסיף ולהגיש תביעה נוספת, ועליו להעביר את הדיון בתביעתו לבית משפט השלום (באופן מעשי יידרש התובע לשלם אגרת בית משפט גבוהה יותר ולהסתייע בשירותי עורך דין לייצוג).

כתב תביעה

כתב תביעה נכתב על ידי התובע, שאינו עורך דין, לפיכך יש להקפיד על מספר כללים וליישמם בכתב התביעה.

ראשית, על כתב התביעה להיות ענייני וברור. רצוי למספר את הסעיפים ולפרט את פרטי האירוע נשוא התביעה. רצוי ומומלץ לדבוק בעובדות ולא להיסחף אחרי תיאורים שאינם מן העניין.

שנית, יש לצרף את כל המסמכים התומכים בטענות הנטענות בכתב תביעה: קבלות, מסמכים, חוזים, צילומים, חוות דעת מומחה וכל מסמך חשוב אחר.

שלישית, יש לפרט את שם הנתבע באופן מלא ומפורט (כתובת מלאה, וכן מספר טלפון). יש להקפיד שהנתבע יהיה אישיות משפטית (אדם או חברה) הכשרה להיתבע. בית המשפט שולח את כתב התביעה לנתבע, ולכן חשוב להקפיד שכותבתו של זה תהא עדכנית ומדויקת ובכך למנוע תקלות במסירת כתב התביעה.

במידה והנתבע הינו תאגיד או חברה, יש לציין את שמה המלא של החברה , לרבות אם היא חברה בעירבון מוגבל, אם לאו, וכן לציין את מספר ח.פ. שלה.

ניתן לקבל במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות טופס כתב תביעה מוכן, עליו ניתן למלא את כל הפרטים, הנזכרים לעיל, בכתב יד.

עם זאת, מומלץ להדפיס את כתב התביעה, מבעוד מועד, ולהגישו למזכירות על נספחיו. יש להגיש כתב תביעה , על נספחיו, בשלושה עותקים, ובמידה וישנו יותר מנתבע אחד, יש לצרף עותק אחד עבור כל נתבע.

אגרת בית משפט – תביעות קטנות

עם הגשת כתב תביעה במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות, יתבקש התובע לשלם אגרה בסך של 1% מסכום התביעה. אך סכום אגרה לא יפחת מ-87 ₪ (הכוללים: 50 ₪ אגרה מינימאלית + 37 ₪ אגרת פרוטוקול). סכום האגרה המינימאלי מתעדכן מעת לעת.

כתב הגנה

מזכירות בית המשפט שולחת העתק מכתב התביעה בצירוף הזמנה לדיון לכל אחד מהנתבעים, וכן הזמנה להגשת כתב הגנה, בתוך 15 יום, מקבלת כתב התביעה.

בכתב ההגנה על הנתבע לפרט את טיעוניו, וכן לצרף מסמכים, אם ישנם, לראיה. על הנתבע להגיש את כתב הגנתו, על נספחיו, בשלושה העתקים (ובמידה וישנו יותר מתובע אחד, לצרף העתק כתב הגנה נוסף, כמספר התובעים).

ניתן לשלוח כתב הגנה בדואר רשום, או להגישו פיזית למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות, בתוך מסגרת הזמן הקבועה. בנוסף, רשאי הנתבע, להגיש כתב תביעה שכנגד, אם ישנן עילות המצדיקות זאת, או לשלוח הודעה לצד ג’, ובכך לנסות ולגולל את האחריות לפתחו של צד שלישי.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף