SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישייפוי כוח נוטריוני בהליך אישור משכנתא

משכנתא היא אחת העסקאות החשובות והיקרות בתחום המקרקעין. המבקש לקבל משכנתא, צריך לבצע מספר פעולות, כאשר אחת מהן היא חתימה על יפוי כוח נוטריוני.

יפוי כוח נוטריוני בהליך אישור משכנתא הלווה צריך לפנות אל עורך דין נוטריון ולחתום בפניו על יפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר אשר מסמיך למעשה את הבנק, ממנו יקבל הלווה את המשכנתא, לבצע פעולות משפטיות הקשורות למשכנתא.

תוכן עניינים

יפוי הכוח חייב להיחתם בפני נוטריון וזאת על פי סעיף 20 לחוק הנוטריונים. סעיף זה קובע כי יפוי כוח כללי ויפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין הטעונה רישום, ייחתמו בפני נוטריון או יערכו כל ידיו.

מדוע לא קבע המחוקק כי כל יפוי כוח, יהיה יפוי כוח נוטריוני? דרישה זו הייתה מערימה קשיים על ביצוע פעולה משפטית שכיחה זו. הציבור היה נדרש להגיע אל עורך דין נוטריון, לעיתים תכופות ואף באופן יומיומי.

לפיכך, הבחין המחוקק בין יפוי כוח סטנדרטי לבין יפוי כוח נוטריוני, אשר לו השלכות רבות ומשמעותיות מאוד. במצב זה, ישנה חשיבות רבה יותר לדאוג לכך כי יפוי הכוח לא זויף וכי החותם עליו, עושה זאת מרצון חופשי .

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין

חתימה על ייפוי כוח בפני נוטריון, נדרשת בשני מקרים: כאשר מדובר על ייפוי כוח כללי וכאשר יפוי הכוח הוא לצורך ביצוע עסקה במקרקעין, הטעונה רישום בטאבו.

שני הסוגים הללו של ייפוי כוח, נקראים יפוי כוח נוטריוני. בתחום המקרקעין, מתבצעות עסקות רבות ומגוונות, כאשר חלקן טעונות רישום בלשכת המקרקעין ואת חלקן, אין חובה לרשום. משכנתא היא אחת העסקאות במקרקעין אשר יש חובה לרשום אותן בטאבו ועד לרישום, היא למעשה, אינה תקפה.

בשל החשיבות הכלכלית והמשפטית של עסקאות מסוימות במקרקעין, נקבעה החובה בדין, לרשום אותן בלשכת המקרקעין.

מאותה הסיבה, נקבע כי יפוי הכוח לביצוע אותן עסקאות טעונות רישום, ייערך על ידי עורך דין נוטריון.

הדרישה לפנות אל נוטריון לשם עריכת ייפוי הכוח או חתימה עליו, היא בגדר חריג, משום שככלל, יכול כל אדם לחתום על יפוי כוח, ללא אישורו של נוטריון וללא אישורו של עורך דין.

אולם, בשל המשמעות הענפה של יפוי כוח נוטריוני, הרי הוא ייפוי כוח כללי וייפוי כוח מקרקעין, נקבע כי יש לפנות אל עורך דין נוטריון, על מנת שיפוי הכוח יהיה תקף.

תפקידו של ייפוי כוח נוטריוני באישור משכנתא

משכנתא היא הלוואה הניתנת לשם רכישת נכס. לאור העובדה כי מדובר בסכום כסף גבוה מאוד, דורש הבנק כי הלווה ישעבד את הנכס לטובת הבנק.

מטרת השעבוד היא להבטיח כי הלווה יעמוד בתשלומי ההלוואה.
נטילת משכנתא הוא הליך ארוך, אשר במסגרתו מבצע הלווה פעולות שונות, למשל, קבלת כל המידע על ההלוואה, ניהול משא ומתן על תנאיה מול הבנקים וכיו”ב.

נתקבלה החלטה על לקיחת משכנתא מבנק מסוים, יפנה הלווה לנוטריון לשם חתימה על יפוי כוח נוטריוני. ללא יפוי כוח, לא יוכל הבנק לרשום את המשכנתא לטובתו בלשכת המקרקעין.

עד שלא תבוצע פעולה זו, לא יוכל הלווה לקבל אישור למשכנתא. על כן, תפקידו של יפוי כוח נוטריוני בהליך אישור משכנתאות הוא מרכזי מאוד ובלעדיו, לא ניתן לקבל את ההלוואה.

טרם יאשר נוטריון יפוי כוח של משכנתא, יוודא את זהות מייפה הכוח ואת כשרותו המשפטית לביצוע הפעולה. כמו כן, עליו להיות משוכנע כי הלווה מבין היטב את המשמעות של חתימה על יפוי כוח נוטריוני לטובת הבנק.

החותם על יפוי כוח נותן הרשאה למיופה הכוח לבצע פעולה משפטית אחת או מספר פעולות בנושא מסוים

מהו תוכנו של ייפוי הכוח?

החותם על יפוי כוח נותן הרשאה למיופה הכוח לבצע פעולה משפטית אחת או מספר פעולות בנושא מסוים. במקרה של יפוי כוח נוטריוני למשכנתא, נותן מייפה הכוח, הלווה, הרשאה לבנק, הגוף המלווה, לבצע פעולות משפטיות שונות הקשורות למשכנתא, למשל:

  1. רישום הערת אזהרה: ייפוי כוח נוטריוני מסמיך את הבנק לרשום הערת אזהרה, על מנת שלא תירשם עסקה סותרת על הנכס, נשוא המשכנתא.
  2. שעבוד לטובת הבנק: הלווה מייפה את כוחו של הבנק לרשום שעבוד על הנכס לטובתו. למותר לציין כי מימוש השעבוד יתאפשר רק אם לא עמד הלווה בתנאי המשכנתא.
  3. מכירת הנכס: במקרים בהם הלווה לא משלם את החזרי המשכנתא, יוכל הבנק לפנות לכונס נכסים למכירת הנכס. הבנק רשאי יהיה לעשות פעולה זו בהתאם ליפוי הכוח.

לסיכום, יפוי כוח נוטריוני הוא בעל תפקיד מרכזי באישור משכנתא. עם קבלת יפוי הכוח, יוכל הבנק לרשום שעבוד על הנכס לטובתו ולאחר פעולה זו, תאושר המשכנתא. הבנק לא יאשר את ההלוואה, עד שיהיה סמוך ובטוח כי בידו הבטוחה לתשלום החזר ההלוואה, הוא רישום שעבוד בטאבו.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף