SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
SmallClaims_MainPic תביעות קטנות
פנייה לייעוץ אישיהליך ההסמכה של נוטריונים בישראל, מהו?

מתן שירותים נוטריונים בישראל, היא סמכות השמורה באופן ייחודי, לעורכי דין נוטריונים. אלו מקבלים רישיון נוטריון, המאפשר להם לתת שירותים נוטריונים לציבור.

הליך ההסמכה של נוטריונים בישראל, מהו? פירושו של דבר כי אין די ברישיון עריכת דין, כדי לתת שירות נוטריוני, אלא יש לקבל רישיון נוטריון. כיצד מקבלים נוטריונים בישראל, את הרישיון? מגישים בקשה בכתב לוועדת הרישיונות, במשרד המשפטים. הוועדה דנה במועמדות ומחליטה, על פי הקריטריונים הקבועים בחוק ועל פי שיקול דעתה, האם לתת רישיון נוטריון, או אם לאו.

תוכן עניינים

למעט מקרים חריגים מאוד, עמידה בתנאי הכשירות הכתובים בסעיף 2 לחוק הנוטריונים, מבטיחה קבלת רישיון נוטריון. חלק מן התנאים לקבלת רישיון, היא השתתפות בהשתלמות מקצועית, המהווה למעשה את ההכשרה המרכזית של הנוטריונים.

רוצה להיות נוטריון? תנאי הכשירות לתפקיד

סעיף 2 לחוק הנוטריונים, מונה את רשימת התנאים לקבלת רישיון נוטריון. ניתן לומר כי התנאי המרכזי, הוא וותק של עשר שנים לפחות בעריכת דין. ועדת הרישיונות נותנת לתנאי זה, משקל רב ובוחנת היטב את ניסיונו התעסקותי של המועמד. דרישת הוותק של עשר שנים, מבקשת לוודא כי עורך דין המתמנה לנוטריון, יהיה בעל הכישורים המתאימים למתן שירותים נוטריונים:

  1. ידע משפטי רחב: עורך דין נוטריון חייב להיות בעל ידע משפטי רחב, ידע אשר נרכש אך ורק עם עבודה פרקטית של עריכת דין.
  2. הבנה של סוגיות אתיות: נוטריונים כפופים לכללי אתיקה, המנחים אותם בעבודה הנוטריונית. חשוב כי עורך דין המקבל רישיון נוטריון, יבין את חשיבותן של סוגיות אתיות ויידע כיצד להתמודד איתן נכון.
  3. ניסיון מול לקוחות: נוטריון חייב להיות בעל ניסיון עם לקוחות, על מנת שיוכל לתת שירות מקצועי ואיכותי לפונים לקבל שירותים נוטריונים.
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

קבלת רישיון נוטריון – בקשה בכתב

עורך דין המבקש להיות נוטריון, יגיש בקשה בכתב לוועדת הרישיונות. בטופס הבקשה, עליו יהיה למלא את כל הפרטים הרלוונטיים לרבות, ניסיונו התעסוקתי.

ועדת הרישיונות מתכנסת מספר פעמים בשנה ומקיימת דיון בבקשות אשר הוגשו לה. מועמדים אשר עומדים בתנאי הכשירות ואין כל מניעה להעניק להם רישיון, תפרסם הוועדה את שמם בעיתון יומי, על מנת לאפשר הגשת התנגדויות על ידי הציבור. לא הוגשו התנגדויות או נדחו אלו על הסף, יקבל כל מועמד, רישיון נוטריון.

טרם קבלת רישיון נוטריון, חייב עורך הדין, להשתתף בהשתלמות מקצועית, בת שמונה שעות אקדמיות.השתלמות נוטריונים

טרם קבלת רישיון נוטריון, חייב עורך הדין, להשתתף בהשתלמות מקצועית, בת שמונה שעות אקדמיות. השתלמות זו, מהווה למעשה את ההכשרה המרכזית של הנוטריון. ההשתלמות כוללת חלק תאורטי וחלק פרקטי. מטרתה, להעניק לכל נוטריון, את הכלים לתת את השירות הנוטריוני הטוב ביותר ולבצע את המלאכה, על פי החוק וההנחיות.

במסגרת ההשתלמות, יכירו עורכי הדין, את שירותי הנוטריון, על סוגיהם השונים ויכירו את החקיקה הרלוונטית להם, לרבות כללי האתיקה, להם מוקדש פרק נפרד בחוק הנוטריונים. נושא השכר, מהווה גם חלק חשוב מההשתלמות שכן, נוטריונים בישראל, כפופים לתעריף האחיד הקבוע בהודעת הנוטריונים (שירותים). ועדת הנוטריונים בלשכת עורכי הדין, מפרסמת מעת לעת, הנחיות ודגשים לעבודה הנוטריונית ועל ציבור הנוטריונים, לאמץ את ההנחיות הללו, בעבודתם.

לסיכום, הליך ההסמכה של נוטריונים בישראל, מורכב מהגשת בקשה בכתב, אל ועדת הרישיונות שבמשרד המשפטים. רשימת עורכי הדין העומדים בתנאי הכשירות, מפורסמים בעיתון ובהעדר התנגדויות, יקבל על עורך דין, רישיון נוטריון. אחד מן התנאים לקבל רישיון, הוא השתתפות בהשתלמות מקצועית.

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims תביעות קטנות אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף