SmallClaims_MainPic תביעות קטנות

בית המשפט – תביעות קטנות

בית המשפט לתביעות קטנות הוקם במטרה להוות אלטרנטיבה משפטית פשוטה ויעילה בעבור האזרח הניצב מול עוולה אזרחית. 

בית המשפט - תביעות קטנות

בהתאם למטרה זו, נחקקו סדרי דין ייחודיים, נטולי סיבוכים ופרוצדורות. במאמר הרחבה אודות כללים ייחודיים אלה ועצות פרקטיות לניהול ההליכים.

תוכן עניינים

תביעות קטנות – מבוא

בית משפט הדן בתביעות קטנות, מהווה כלי עזר משפטי בידי האזרח הפשוט, באמצעותו, יכול הוא להגיש תביעה בגין עוולה שנגרמה לו, באמצעות הליך מהיר, זול ונטול בירוקרטיה.

עם זאת, יש להכיר את סדרי דין והסייגים הנהוגים בבית המשפט לתביעות קטנות ולבחון האם העניין נשוא התביעה מתאים לאופי ההליך. שופטי בית משפט הדנים בתביעות קטנות, אינם כפופים לסדרי הדין הנהוגים בערכאות השיפוטיות הרגילות , מה שמאפשר להם להגמיש את הכללים ולהקל על התובע בניהול תביעתו.

בית משפט לתביעות קטנות

בית משפט אשר בפניו מתבררות תביעות קטנות, הוקם מתוך מטרה לסייע לכל אזרח שנגרם לו עוול כלשהו, ולהוות כלי שרת בידו, בכדי לתקן את הדרוש תיקון.

מטרה זו באה לידי ביטוי בהליכים הפשוטים והמהירים הנהוגים בדיונים בבית המשפט תביעות קטנות, בדמות סדרי דין גמישים.

בעת האחרונה הועלה סכום התביעה המקסימאלי, הנהוג בבית המשפט לתביעות קטנות, ל- 31,900 ₪. מה שמגדיל, באופן משמעותי, את מספרן של תביעות קטנות, שיכולות כעת להיכנס לפתחו של בית המשפט.

מכאן, שכל אזרח יכול להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות, ובלבד שסכום תביעתו אינו עולה על 30,000 ₪. הוא הדין כאשר מדובר בהחלפת מוצר, תיקונו או ביטול עסקה, כאשר שוויים של אלה, אינו עולה על הסכום המקסימאלי.

זה המקום להדגיש כי חברה, תאגיד או עירייה אינם רשאים להגיש תביעות קטנות דרך בית משפט לתביעות קטנות, ועליהם לפנות לערכאות המשפטיות הרגילות, על פי כללי הסמכות העניינית.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

ייצוג על ידי עורכי דין

בית משפט תביעות קטנות אינו מתיר ייצוג של הצדדים על ידי עורכי דין, וככלל ייצגו הצדדים את עצמם. אולם, ייתכנו מקרים יוצאי דופן, בהם יתיר בית משפט לאחד הצדדים להסתייע בגורם אשר ייצגו (לאו דווקא עורך דין).

כמו כן, בנסיבות בהן עורך דין הינו צד לתביעה, עליו להביא זאת, מוקדם ככל הניתן, לידיעת בית המשפט. במקרה כזה, יכול הצד השני לפנות אל בית המשפט ולבקש כי יתיר לו ייצוג על ידי עורך דין מטעמו, בכדי ליצור שוויון בין הצדדים המתדיינים.

פרוצדורה

על התובע להכין כתב תביעה, בו ייפרט את השתלשלות העניינים שהביאה אותו להגשת תביעה זו, בצירוף כל המסמכים המוכיחים את טענותיו. יש להקפיד כי כתב התביעה יהא מפורט במידה, ענייני וברור. את כתב התביעה יש למסור למזכירות בית משפט לתביעות קטנות, ולקבל מועד לדיון.

התובע אינו צריך לשלוח את כתב תביעתו לנתבעים, בית המשפט עושה זאת, בצירוף הזמנה לדיון.

על נתבע שקיבל כתב תביעה שכזה, להגיש, בתוך 15 יום, כתב הגנה בו יפרט את טענותיו, וכן יכול הוא להגיש הודעת צד ג’, המשליכה את האחריות לפתחו של צד שלישי .

בהגיע יום הדיון, הצדדים מגיעים בעצמם, ללא ייצוג, כאמור, במהלכו שומע בית משפט את טענותיהם של הצדדים. ישנן תביעות קטנות אשר כבר בתום הדיון, נותן בית משפט את החלטתו, עם זאת רשאי הוא לדחות את פסק דינו בשבעה ימים, לכל המאוחר, מתום הדיון.

כאשר מוגשות תביעות קטנות לבית משפט, יש לשלם אגרה בעבורן בסך של 1% מסכום התביעה.אגרת בית משפט – תביעות קטנות

כאשר מוגשות תביעות קטנות לבית משפט, יש לשלם אגרה בעבורן בסך של 1% מסכום התביעה. בכל מקרה, סכום האגרה לא יפחת מ-87 ₪ (הכולל מינימום אגרה בסך 50 ₪ + 38 ₪ אגרת פרוטוקול).

ערעור על פסק דין של תביעות קטנות

לתובע המבקש לערער על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות, אין רשות לעשות כן, ועליו לבקש, בתוך 15 יום, ממועד פסק הדין, את אישורו של בית המשפט המחוזי להגשת ערעור, ולפרט את טענותיו.

באם בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה, הופכת בקשת רשות ערעור לכתב הערעור. לכן, יש לפרט בבקשת הרשות את כל הטענות באופן ענייני וממצה, כאילו ניתנה זה מכבר, הרשות לערער..

*התוכן בעמודי אתר SmallClaims אינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני, אין בו כדי המלצה או חוות דעת משפטית ועל כן יובהר כי העושה שימוש בתוכן, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף